deklaracja dostępności strony internetowej

TRESĆ deklaracji

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ www.goksuchowola.pl
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli zobowiązuje się zapewnić
dostępność strony internetowej www.goksuchowola.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia
2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów
publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej
www.goksuchowola.pl
Data publikacji strony internetowej: 2022-04-22
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2024-05-14

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności
cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu
niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
nie wszystkie treści nietekstowe posiadają swoją tekstową alternatywę,
materiały multimedialne nie posiadają audiodeskrypcji.
Część starszych treści nietekstowych, które zostały dodane przed wejściem w życie ustawy,
nie posiada tekstowych alternatyw. Filmy nie posiadają audiodeskrypcji. Podmiot publiczny
będzie dążyć do zlikwidowania wyżej wymienionych niezgodności niezwłocznie, przy
uwzględnieniu warunków organizacyjno-technicznych.
Oświadczenie sporządzono dnia 2024-05-13. Deklarację sporządzono na podstawie
samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNO-INFORMACYJNA
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli w zakresie dostępności
informacyjno-komunikacyjnej zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z
wykorzystaniem sposobów i środków wspierających komunikowanie się poprzez: kontakt
telefoniczny, korespondencyjny, możliwość przesyłania wiadomości tekstowych, w tym z
wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS oraz komunikatorów internetowych. Istnieje
możliwość pomocy tłumacza języka migowego – kontakt osobisty.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA
Obiekty Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli znajdujące się w
Suchowoli przy ul. Plac Kościuszki 13 i 5, 5D nie są w pełni przystosowane do potrzeb osób z
wadami wzroku oraz z wadami słuchu.

W obiektach nie znajdują się takie urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób
słabosłyszących jak pętle indukcyjne, system FM, systemy na podczerwień (IR), system
Bluetooth oraz tablice informacyjne z komunikatorami głosowymi. Pętla indukcyjna znajduje
się jedynie w budynku Trzech Kultur przy ul. Plac Kościuszki 5D.
Budynek Kina Kometa przy ul. Plac Kościuszki 13 jest przystosowany do potrzeb osób z
niepełnosprawnością ruchową. Drzwi prowadzące do budynku kina Kometa mają
odpowiednią szerokość umożliwiającą wjazd do obiektu na wózku i nie wymagają większej
siły do otwarcia. Obszar w otoczeniu budynku jest dostosowany do poruszania się osób z
problemami motorycznymi. Nawierzchnia przed wejściem głównym jest utwardzona. Wejście
do kina od strony schodów i ulicy Plac Kościuszki posiada windę zewnętrzną dla osób
niepełnosprawnych. Od strony parkingu urzędu miejskiego znajduje się drugie wejście na tym
samym poziomie umożliwiające bezproblemowe dostanie się osobom z niepełnosprawnością
ruchową do środka. W obiekcie znajduje się łazienka przystosowana do potrzeb osób z
niepełnosprawnościami.
Pozostałe obiekty (biuro GOKSiT przy ul. Plac Kościuszki 13, sala Płomyk przy ul. Plac
Kościuszki 13, biblioteka publiczna przy ul. Plac Kościuszki 5, budynek Centrum Trzech Kultur
przy ul. Plac Kościuszki 5D) nie są dostosowane do potrzeb osób z problemami
motorycznymi.
Do wszystkich obiektów GOKSiT można przyjść z psem przewodnikiem lub psem asystentem.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą
odpowiedzialną jest Joanna Beczko, adres poczty elektronicznej: biuro@goksuchowola.pl ,
tel. 85 7124053. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji
niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony
internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w
formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu,
opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby
zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz
sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie
alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni.
Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje
o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż
2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może
zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub
alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po
wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw
Obywatelskich.

Najważniejsze wydarzenia GOKSIT

Skip to content