KLAUZULA RODO

TRESĆ KLAUZULI RODO

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych, zwanym dalej RODO, informujemy, że podmiotem przetwarzającym Państwa
dane osobowe, a więc Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest:
• Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Suchowoli z siedzibą
Plac Kościuszki 13, 16-150 Suchowola, zwany dalej Administratorem.
W sprawach ochrony danych osobowych został powołany Inspektor Ochrony Danych
(IOD) Mariusz Manaches, z którym można kontaktować się za pośrednictwem:
• e-mail: iod@suchowola.pl
• Pocztowo: Inspektor Ochrony Danych, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i
Turystyki w Suchowoli, 16-150 Suchowola, Plac Kościuszki 13.
Gdy mowa o danych osobowych należy przez to rozumieć dane mogące w sposób
bezpośredni lub pośredni ale jednoznaczny, bez nadmiernych kosztów, czasu i
działań, określić konkretną osobę fizyczną.
Uczestnikiem Imprezy jest każda osoba fizyczna, która bierze udział w Imprezie (dalej
jako „Uczestnik”).
Istnieje możliwość, iż przebieg Imprezy, w tym wizerunek osób w niej uczestniczących,
będzie utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, czyli mogą być
wykonywane fotorelacje lub zapisy filmowe, które mogą być rozpowszechniane w
różnych formach m.in. za pośrednictwem stron internetowych, materiałów
informacyjnych oraz publikacji, co tym samym wiąże się z rozpowszechnianiem
wizerunku osób uczestniczących w imprezach.
Uczestnik uczestnicząc w Imprezie wyraża nieodpłatnie zgodę na wykorzystanie, w
tym rozpowszechnianie przez Administratora jego wizerunku, utrwalonego w trakcie
Imprezy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, poprzez jego publikację
w całości lub we fragmentach na profilach społecznościowych (m.in. facebook,
youtube) i stronach Administratora oraz podmiotów z nią współdziałających w zakresie
realizacji jego celów statutowych, wykonanych na jej zlecenie publikacjach,
prezentacjach, materiałach filmowych, oraz innego rodzaju materiałach
informacyjnych (także w wersji drukowanej i elektronicznej) rozpowszechnianych
przez Administratora w związku z organizacją Imprezy lub dotyczącą jego działalności
informacyjnej lub promocyjnej.

Pana/Pani dane osobowe będą przez nas przetwarzane w celu:
• prowadzenia zapisów, przygotowania i organizacji Imprezy, oraz w celu
informowania w mediach oraz publikacjach o działalności Administratora – na
podstawie Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz
art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. odrębnej zgody, o której mowa powyżej;
Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzać:
a) przez czas wykonania zadań Administratora oraz innych prawnych obowiązków, w
tym umownych i/lub
b) przez czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane i/lub
c) przez czas, w którym Administrator może ponieść konsekwencje prawne
nienależytego wykonania lub niewykonania naszych zadań statutowych lub
obowiązków prawnych i/lub
d) do momenty cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych;
Odbiorcą danych osobowych w postaci wizerunku, może być każdy, kto zapozna się z
fotografią lub zapisem filmowym.
Pana/Pani dane osobowe będą mogły być przez nas przekazywane naszym
partnerom, z którymi mamy zawarte umowy na współpracę przy wykonywaniu naszych
zadań i innych obowiązków prawnych, w tym umownych oraz innym podmiotom
działającym na nasze zlecenie a świadczącym nam usługi niezbędne do realizacji
naszych zadań statutowych i wykonania innych obowiązków prawnych, w tym
umownych.
Osoby, które nie życzą sobie, aby ich wizerunek był utrwalany i rozpowszechniany w
podanych wyżej celach, a nie będą w fotorelacji lub zapisie filmowym stanowić jedynie
szczegółu całości, takiej jak zgromadzenie, krajobraz, udział w imprezie publicznej lub
plenerowe, proszone są o zgłoszenie tego faktu do Inspektora Ochrony Danych
Mariusza Manaches na adres mailowy lub pocztowy podany powyżej.
zgodnie z RODO, przysługują Panu/Pani:
• prawo żądania od nas dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa,
• prawo sprostowania Państwa danych osobowych,
• prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych
osobowych,

• prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych
osobowych,
• prawo przenoszenia danych,
• prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
• prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane, ani nie będą przekazywane do Państwa trzeciego poza obszar EOG.

Najważniejsze wydarzenia GOKSIT

Skip to content