Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego goksuchowola.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 2014-03-24

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-02-12

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Informacja o treściach niedostępnych:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że: – pochodzą z różnych źródeł, – opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji, – opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Niektóre filmy zamieszczane w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Wyłączenia:

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych

Uzasadnienie nadmiernym obciążeniem:

Link do wyniku analizy: http://checkers.eiii.eu/en/pagecheck2.0/?uuid=ce1350bc-e4cf-4a43-8a9f-dbe422f093ef

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-03-24. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2021-03-29.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Raport z wynikami przeglądu dostępności: http://checkers.eiii.eu/.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Renata Żywno, adres poczty elektronicznej ok.suchowola@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 857124053. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli

Adres organu odwoławczego: 16-150 Suchowola, Plac Kościuszki 13

Adres e-mail organu odwoławczego: ok.suchowola@wp.pl

Telefon organu odwoławczego: 857124053

Dostępność architektoniczna

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli użytkuje 3 budynkami, znajdującymi się przy ul. Plac Kościuszki 5D i 13. Dostęp do biura siedziby GOKSiT w Suchowoli bez utrudnień dla osób z niepełnosprawnościami (brak schodów i kondygnacji). W drugim budynku przed wejściem zamontowany jest dzwonek dla osób z niepełnosprawnościami, dodatkowo znajduje się tam podjazd dla wózków. Punkt Informacji Turystycznej znajduje się na dole. W trzecim budynku znajdują się 2 windy dla osób z niepełnosprawnością ruchową, a przy schodach zamontowana jest poręcz.

GOKSiT

Najważniejsze wydarzenia

Newsletter

Skip to content